Regulamin

Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Każda osoba mieszkająca w ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej obiektu zgłoszonej w Urzędzie Gminy Mielno. W związku z tym, po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolą lub studencką, legitymację  z ZUS) , a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej.
 4. Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.  Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym obiekcie jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji. Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji.
  W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w sekcji Kontakt.
  Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument    z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 7. Ilość osób przebywających w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt.
 8. Jeżeli personel stwierdzi, że w domku przebywają osoby, które nie mają opłaconego pobytu, koszt za ich pobyt ponosi osoba zameldowana.
 9. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń w obecności personelu obiektu.
 10. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do użytkowania, czyli zdanie kluczy oraz sprawdzenie przez personel stanu technicznego pomieszczeń oraz wyposażenia.
 11. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (późniejszy przyjazd lub wcześniejsza rezygnacja z pobytu-nie wynikająca z przyczyn zawinionych ze strony ośrodka) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 12. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.
 13. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 14. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 15. Za uszkodzenia lub zagubienia przedmiotów oddanych do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 16. Opłata za zgubione klucz 30 zł/sztuka.
 17. W cenę pobytu wliczone jest nieodpłatne miejsce parkingowe, opłata za wodę oraz zużycie prądu w wysokości do 10kWh na dobę (po przekroczeniu należy uiścić dopłatę w wysokości 0,90 zł za  1 kWh).
 18. Goście przebywający z psami, proszeni są o wyprowadzenie psów na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Prosimy mieć aktualny wpis dotyczący szczepenia przeciwko wściekliźnie.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe    i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 20. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 21. Osoby zakłócające spokój i porządek na terenie obiektu, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 22. Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do użytkowników domku.
 23. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. awarie prądu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma prawo bez zgody najemcy wejść do domku celem jej usunięcia.
 24. Zezwolenie na pobyt na terenie obiektu zwierząt domowych jest możliwe  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 25. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Do każdego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe.
 26. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 27. W przypadku rezygnacji z pobytu kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 28. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 29. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.
 30. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do jego zagaszenia i nadzorowania podczas palenia.
 31. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu, prosimy o segregację odpadów.
 32. Plac zabaw i trampolina przeznaczone są dla dzieci znajdujących się pod opieką osób dorosłych.
 33. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na stronie internetowej
  • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych
  • w każdym domku znajdującym się na terenie Filandii
 34. Goście korzystający z usług Filandii zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 35. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 36. Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!